Algemene voorwaarden webwinkel Brood- en Banketbakkerij Aroma

Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website. De algemene voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. U kunt de algemene voorwaarden opslaan of afdrukken, zodat u deze op een later moment nog kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities

1.1 Ondernemer: Brood- en Bakketbakkerij Aroma, gevestigd te Landgraaf en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 14049223 handelend onder de naam Brood- en Bakketbakkerij Aroma.

1.2 Website: de website van de ondernemer, te raadplegen via www.bakkerij-aroma.com en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst aangaat met de ondernemer en/of zich geregistreerd heeft op de website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen de ondernemer en de consument, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van de ondernemer zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Indien de consument in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor de ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door de ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig zijn.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.7 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.8 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de website en in andere van de ondernemer afkomstige producten vermelde prijzen zijn inclusief BTW en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3.3 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.4 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.5 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
 • of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

3.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 4 Aanbod

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

5.6 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 Herroepingsrecht

Bij producten:

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

6.4 Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

6.5 Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7.3 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

7.4 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die snel kunnen bederven of verouderen;
 • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • voor losse kranten en tijdschriften;
 • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
 • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 Conformiteit en garantie

9.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.2 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

9.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 10 Levering en uitvoering

10.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

10.5 In geval van ontbinding conform lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

10.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 Betaling

11.1 De consument dient betalingen aan de ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. De ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent consument een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

11.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

11.3 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14 dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengeb. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 12 Geschillen

12.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Artikel 13 Klachtenregeling

13.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

13.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

13.4 De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/odr).

Contact

Bakkerij Aroma
Op de Heugden 42
6371 XM Landgraaf

Tel: 045 – 531 3225
info@bakkerij-aroma.com

KvK-nummer: 14049223

Webshop Algemene Voorwaarden
Openingstijden

Maandag & Dinsdag: Gesloten
Woensdag t/m Vrijdag: 08.00u tot 18.00u
Zaterdag: 07.00u tot 15.00u
Parkeren kan op ons eigen parkeerterrein

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!
Ik ben
Facebook Feed
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
🥳🥳 We hebben een jubilaris in ons midden!! 
Onze bakker, kleine Marcel (we hebben nl. ook een lange Marcel hier rond lopen) 😉 is vandaag precies 2️⃣5️⃣jaar werkzaam in onze bakkerij en dat hebben we vanmorgen met het hele team gevierd met een high-tea bij Shoko in Simpelveld🥂🎂
Marcel, gefeliciteerd met deze mijlpaal. Geniet ervan 🎁

🥳🥳 We hebben een jubilaris in ons midden!!
Onze bakker, kleine Marcel (we hebben nl. ook een lange Marcel hier rond lopen) 😉 is vandaag precies 2️⃣5️⃣jaar werkzaam in onze bakkerij en dat hebben we vanmorgen met het hele team gevierd met een high-tea bij Shoko in Simpelveld🥂🎂
Marcel, gefeliciteerd met deze mijlpaal. Geniet ervan 🎁
... See MoreSee Less

2 days ago

65 CommentsComment on Facebook

Gefeliciteerd 🎉🎈🎉

Hartelijk gefeliciteerd!!

Proficiat

Gefeliciteerd 🥳

Gefeliciteerd topper💪🥰🎉

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd 🥳

Gefeliciteerd Marcel🥂

Van harte gefeliciteerd !!!

🥳🎉💐🍾

👍 Proficiat

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd 🥳

Proficiat 🎉🎉🎉

Gezellig uitje! Van ♥️e gefeliciteerd met en voor kleine Marcel 🥳🥂

Het was heel gezellig😃

Proficiat 🍾

Proficiat Marcel👍🔝🍾🥂 van Gerda ,heel lang geleden jullie 1ste winkelbediende van je vader en moeder destijds .inmiddels bijna 50 jaar geleden ,toen was jij pas 9 maanden oud hihi.

Van harte gefeliciteerd met het 25 jarig jubileum

Lieve Ellen Marcel en het hele team.bedankt voor de heerlijk high tea het was geweldig.jullie zijn toppers.👍💖

Gefeliciteerd 🥂

Gefeliciteerd

Load More

🍂🍎 Herfst-appel brood🍎🍂

Een heerlijk speltbrood gevuld met appeltjes, walnoten en hazelnoten.
Lekker met een stukje kaas of stroop!

🍂🍎 Herfst-appel brood🍎🍂

Een heerlijk speltbrood gevuld met appeltjes, walnoten en hazelnoten.
Lekker met een stukje kaas of stroop!
... See MoreSee Less

4 days ago

9 CommentsComment on Facebook

😋😋

Lekker yammi 👍

😋

Sieht richtig lecker aus. 👍😀

Waarom delen jullie dit nou weer! Moet ik dat ook weer proeven.......

Marco Claassens deze morgen halen!!.hmmm

Marina Pietjepuk

Water loopt letterlijk in mijn mond 😋😋😋

Kijk eens ...net een gezicht.

Load More

JOIN US! 🤩🤩
Delen, héél graag 😍🙏
... See MoreSee Less

5 days ago

1 CommentComment on Facebook

Gedeeld

🥖Donderdag=broodjesdag!

10 harde broodjes in 1 zak voor €3,50.
Tot zo in onze winkel.

Ondanks de wegwerkzaamheden zijn wij goed bereikbaar als u langs de Dormig naar ons toe rijdt 🚙🚲🏍🛵

🥖Donderdag=broodjesdag!

10 harde broodjes in 1 zak voor €3,50.
Tot zo in onze winkel.

Ondanks de wegwerkzaamheden zijn wij goed bereikbaar als u langs de Dormig naar ons toe rijdt 🚙🚲🏍🛵
... See MoreSee Less

5 days ago
Wij zijn ondanks de wegwerkzaamheden goed bereikbaar!

🚘Komt u vanuit Heerlen? 
Sla op de Heerlenseweg rechtsaf (voor het begin van de busbaan) en daarna meteen linksaf de Frans Erenslaan in. Op het einde van de weg gaat u naar links en dan meteen naar rechts (bij restaurant HongKong) naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

🚘Komt u vanuit Schaesberg? 
Rij dan langs de P&P kerk en ga bij de rotonde rechtdoor en de brug over. Sla voor Restaurant HongKong naar rechts naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

🚘Komt u vanuit Nieuwenhagen of Waubach?
Rij dan langs Op de Kamp en de Dormig naar ons toe, langs deze weg is Op de Heugden gewoon open.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Heeft u vragen? Bel of mail ons.
☎️045-5313225
💻info@bakkerij-aroma.com

Wij zijn ondanks de wegwerkzaamheden goed bereikbaar!

🚘Komt u vanuit Heerlen?
Sla op de Heerlenseweg rechtsaf (voor het begin van de busbaan) en daarna meteen linksaf de Frans Erenslaan in. Op het einde van de weg gaat u naar links en dan meteen naar rechts (bij restaurant HongKong) naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

🚘Komt u vanuit Schaesberg?
Rij dan langs de P&P kerk en ga bij de rotonde rechtdoor en de brug over. Sla voor Restaurant HongKong naar rechts naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

🚘Komt u vanuit Nieuwenhagen of Waubach?
Rij dan langs Op de Kamp en de Dormig naar ons toe, langs deze weg is Op de Heugden gewoon open.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Heeft u vragen? Bel of mail ons.
☎️045-5313225
💻info@bakkerij-aroma.com
... See MoreSee Less

6 days ago
Onze bakker Martijn is dit weekend getrouwd 💘 We wensen Martijn en Christina heel veel geluk en liefde toe.Image attachment

Onze bakker Martijn is dit weekend getrouwd 💘 We wensen Martijn en Christina heel veel geluk en liefde toe. ... See MoreSee Less

1 week ago

35 CommentsComment on Facebook

Gefeliciteerd!🎈

Hartelijk Gefeliciteerd met jullie huwelijk.

Proficiat en een prachtige taart zeg!

Wat een mooi bruidspaar!! Heel veel geluk en liefde saampjes🍀❤🍀❤🍀

Prachtig bruidspaar prachtige taart! Van harte gefeliciteerd.

Hartelijk Gefeliciteerd 💍🥂

Gefeliciteerd

Gefeliciteerd en veel geluk samen

Het was een prachtige maar ook heerlijke taart. 😃😃

Gefeliciteerd 💝🎉

Gefeliciteerd!💐🍾🥂

Proficiat!

Gefeliciteerd en een mooie taart 🍰

Heel veel geluk gezondheid en liefde samen !!

Van harte gefeliciteerd.

Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk

Wouw. Gefeliciteerd Martijn

Gefeliciteerd 🥳

Hele mooie taart!

Gefeliciteerd

Proficiat 🍾 🥂

Load More

🍂 Hij is er weer: onze Herfstcake! 
Favoriet van vele. Heerlijke speltcake goed gevuld met verse appeltjes, hazelnoten, walnoten en pistachenootjes🍎🍏 
Tot zo in onze winkel. 

Ondanks alle wegwerkzaamheden zijn wij gewoon bereikbaar. Het makkelijkste is als u langs de Dormig naar ons toe rijdt. U kunt de auto parkeren op onze parkeerplaats 🚘

🍂 Hij is er weer: onze Herfstcake!
Favoriet van vele. Heerlijke speltcake goed gevuld met verse appeltjes, hazelnoten, walnoten en pistachenootjes🍎🍏
Tot zo in onze winkel.

Ondanks alle wegwerkzaamheden zijn wij gewoon bereikbaar. Het makkelijkste is als u langs de Dormig naar ons toe rijdt. U kunt de auto parkeren op onze parkeerplaats 🚘
... See MoreSee Less

2 weeks ago

9 CommentsComment on Facebook

Heerlijk!!

Mmmm lekkerrrrrr. 😋

Oh lekker, fijn weekend

Brigitte Schmitz

Black Starliner daar is hij weer 👀

En die is lekkerrrrr 🤤

🤤 die wil ik ik mijn buik!!!

Nicolle Martens haal eens🤣

Load More

Vanaf 18 september 2023 gaat de gemeente Landgraaf de riolering aanpakken vanaf de Heerlenseweg via het Streeperkruis naar Op de Heugden. Dit gaat in verschillende fases, wij houden u graag op de hoogte!

We kunnen in deze periode wat overlast verwachten. Op dit moment zijn wij gewoon te bereiken als u langs de Dorrmig naar ons toe rijdt. U kunt uw auto op onze parkeerplaats en de parkeerplekken op de straat parkeren.

🚘Komt u vanuit Heerlen? Sla op de Heerlenseweg rechtsaf (voor het begin van de busbaan) en daarna meteen linksaf de Frans Erenslaan in. Op het einde van de weg gaat u naar links en dan meteen naar rechts (bij restaurant HongKong) naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

🚘Komt u vanuit Schaesberg? Rij dan langs de P&P kerk en ga bij de rotonde rechtdoor en de brug over. Sla voor Restaurant HongKong naar rechts naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Heeft u vragen? Bel of mail ons.
☎️045-5313225
💻info@bakkerij-aroma.com

Vanaf 18 september 2023 gaat de gemeente Landgraaf de riolering aanpakken vanaf de Heerlenseweg via het Streeperkruis naar Op de Heugden. Dit gaat in verschillende fases, wij houden u graag op de hoogte!

We kunnen in deze periode wat overlast verwachten. Op dit moment zijn wij gewoon te bereiken als u langs de Dorrmig naar ons toe rijdt. U kunt uw auto op onze parkeerplaats en de parkeerplekken op de straat parkeren.

🚘Komt u vanuit Heerlen? Sla op de Heerlenseweg rechtsaf (voor het begin van de busbaan) en daarna meteen linksaf de Frans Erenslaan in. Op het einde van de weg gaat u naar links en dan meteen naar rechts (bij restaurant HongKong) naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

🚘Komt u vanuit Schaesberg? Rij dan langs de P&P kerk en ga bij de rotonde rechtdoor en de brug over. Sla voor Restaurant HongKong naar rechts naar de Poststraat. Neem de 4e straat links (Dormigstraat) en aan het einde slaat u linksaf naar Op de Heugden. De bakkerij bevindt zich dan aan de linkerkant.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Heeft u vragen? Bel of mail ons.
☎️045-5313225
💻info@bakkerij-aroma.com
... See MoreSee Less

2 weeks ago

4 CommentsComment on Facebook

Marij Gulpers-Rajh

Leo Pieters ....

Bianca Vonken

Cyriëlle Logister hier zie je wat deze week afgesloten is

UPDATE: ALLE KISTEN EN INSCHIETERS ZIJN VERKOCHT‼️

Mooie houten veiling kisten te koop €7,50 per stuk. We hebben er 10.
Tevens 2 houten inschieters uit onze bakkerij, ideaal voor de presentatie van tapas/kaasplank. €10 per stuk. 
Wacht niet te lang, op=op!Image attachmentImage attachment

UPDATE: ALLE KISTEN EN INSCHIETERS ZIJN VERKOCHT‼️

Mooie houten veiling kisten te koop €7,50 per stuk. We hebben er 10.
Tevens 2 houten inschieters uit onze bakkerij, ideaal voor de presentatie van tapas/kaasplank. €10 per stuk.
Wacht niet te lang, op=op!
... See MoreSee Less

3 weeks ago

19 CommentsComment on Facebook

Graag 2 veilingkisten 🥰😍

Ik wil ook graag 2 veilingskisten 👍 Ik kan ze vandaag nog ophalen

Zijn er nog kisten beschikbaar?

Melissa Baggen

Ik zou graag zo'n inschieter willen kopen.

Ik zou 2 veilingkisten hebben..

Zijn er nog beschikbaar

Ik had er ook graag 2 gehad

Ik wil ook graag een inschieter kom vrijdagmorgen ophalen

Had ik dat geweten

Als er nog een heeft waar die 1977 op staat dan wil ik er heel graag een?

Hoi hoi ik zou ook nog graag zo'n inschieter willen kopen

graag 2 kratjes en een kaasplank die iets grijzere

Schade, zuweit weg. Grüessli aus der Schweiz. 👍👍👍

Pascal Jacqueline Werink

Zo die waren snel weg

Zijn er nog kistjes?

Zijn er nog inschieters over ? Dan zou ik graag een willen kopen.

Heeft u nog een inschieter?

Load More

🌡☀️ Feeling hot hot hot!
Ook vandaag stijgt het kwik tot boven de 30 graden. Niets lekkerder om vanavond te BBQ-en. Heerlijk met ons Mediteraans stokbrood 🥖 erbij, gevuld met zongedroogde tomaatjes.

🌡☀️ Feeling hot hot hot!
Ook vandaag stijgt het kwik tot boven de 30 graden. Niets lekkerder om vanavond te BBQ-en. Heerlijk met ons Mediteraans stokbrood 🥖 erbij, gevuld met zongedroogde tomaatjes.
... See MoreSee Less

4 weeks ago

2 CommentsComment on Facebook

Lekker

Gute Idee, kenne ich in der Schweiz nicht. 👍😀☺

Laad meer